ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ABOUT US

Ο « Ελληνικός Δρόμος» κυκλοφορεί εποχιακά και αποστέλλεται σε πολλά μέρη της Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.
ΕτήσιασυνδρομήγιαΚαναδάκαιΗΠΑ: $ 25.00
The Hellenic Way is published each season and is sent to many places in North America and Europe.

Annual subscription in Canada & USA: $25.00 and outside of North America: $45.00.

Άρθρα σύμφωνα με το πνεύμα της εφημερίδας είναι ευπρόσδεκτα, αλλά η δημοσίευση τους εναπόκειται στη συντακτική επιτροπή. Οι επιστολές θα πρέπει να φέρουν το πλήρες όνομα του αποστολέα, αλλά μπορούν να δημοσιευθούν μόνο τα αρχικά του, εάν αυτό επιθυμεί ο αποστολέας. Τα άρθρα δεν επιστρέφονται.
We welcome submission of articles in the spirit of the newspaper, but publication is at the discretion of the editing committee. Letters should bear the full name of the sender, but only their initial may be published if they so wish.

 

Hellenic Way

www.hellenicway.com

Εκδότης

Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλήνων & Φιλελλήνων Καναδά

Publisher

Cultural Association of Hellenes & Philhellenes of Canada

1010 Broadview Avenue, Suite 901

Toronto Ontario, M4K 2R8

Tel: 416 425-5728

Συντάσσεται από επιτροπή

Editor: Media Committee of the C.A.H.P.C.